Правна информация

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този сайт www.mentos.bg („Сайт”) се притежава от Перфети Ван Мелле- („ПВМ”), като част от Перфети Ван Мелле Груп („ПВМ Груп”), притежаващ следните идентификационни данни:

Регистриран офис: република Чехия, град Прага 4, улица Томичкова 9, 14800

Идентификационен номер: CZ63666570

Телефон: +420 244 466 500

Регистрационни данни: C 37371 в Градския Съд в Прага

ДОСТЪП ДО САЙТА

Настоящата Правна информация урежда достъпа на потребителя („Потребител”) до Сайта и използването му, с цел предоставяне на информация на Потребителя, свързана с ПВМ Груп, ПВМ, неговите продукти, дейности и промоции.

С достъпа до и използването на Сайта Потребителят приема правилата на настоящата Правна информация, Политиката за поверителност и „бисквитки” и Политиката на използване на „бисквитки” на Сайта.

Преди да използва Сайта, Потребителят трябва внимателно да прочете Правната информация и Политиката за поверителност и „бисквитки”, тъй като те могат да бъдат адаптирани и/или променени по всяко време. Ако Потребителят не приеме условията на Правата информация, тя/той не може да използва Сайта или неговото съдържание.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ФУНКЦИИ НА САЙТА

Потребителят се съгласява да използва внимателно Сайта и съдържащата се в него информацията, да спазва неговите условия за ползване, както и посочените в Правната информация правила и всички други условия, определени от ПВМ във връзка с използването му.

Освен това, Потребителят не може извършва каквито и да било нарушения с цел да повреди, злоупотреби и/или претовари Сайта или да предотврати под каквато и да е форма неговото нормално използване и функциониране.

Потребителят е информиран, че при неспазване на правилата на Правната информация, Политиката за поверителност, Политиката за използване на „бисквитки”, или каквито и да е други условия за използване на Сайта, ПВМ си запазва правото да ограничава, спира и/или прекратява достъпа на Потребителя до Сайта, като използва всички необходими за тази цел технически средства.

ПВМ се стреми да поддържа доброто функциониране на Сайта, да избягва грешки, или, ако е необходимо, да отстранява неизправности и да поддържа актуализирано съдържанието на Сайта.

Въпреки това, ПВМ не гарантира достъпността или непрекъснатостта на достъпа до Сайта, нито отсъствието на грешки в неговото съдържание или постоянното му актуализиране.


ОТГОВОРНОСТИ

Достъпът до Сайта и използването на всяка съдържащи се в него информация или механизъм се извършва под изключителната отговорност на Потребителя.

ПВМ не носи отговорност за вреди и/или загуби, които могат пряко или косвено да възникнат вследствие на достъпа до или ползването на съдържащата се в Сайта информация и по-специално на всяка информация, отнасяща се до трети страни, различни от ПВМ, включително, но не само, такива, възникнали от операционни системи или причинени от вируси и/или атаки на системата. ПВМ не носи също така отговорност за понесени от Потребителя щети, дължащи се на неправилно използване на Сайта, проблеми с предоставяните услуги или покритието, прекъсвания, липса или лоша комуникация и/или Интернет връзка.

Освен това, ПВМ не носи отговорност за щети и/или загуби на софтуер и/или хардуер на Потребителя, произтичащи вследствие достъпа и използването на Сайта.

Потребителят носи отговорност за щети или загуби от какъвто и да е характер, които ПВМ може да понесе в резултат на нарушение на някое от задълженията на Потребителя съгласно настоящата Правна информация и всички други условия, посочени в Сайта и/или приложимото законодателство.

ПОЛИТИКИ ОТНОСНО ЛИНКОВЕТЕ

а) линкове към Сайта

Всяка трета страна, която има намерение да включи линк към Сайта („Свързани сайтове”) трябва да получи предварителното писмено съгласие от ПВМ, да спазва действащото законодателство, и при никакви обстоятелства няма право да съхранява качено от нея съдържание или това на трети страни, което: (i) е незаконно, вредно, заплашително, расистко, дискриминиращо, унизително, свързани с пола и т.н.; и/или (ii) неподходящо или неподходящо по отношение на дейността на ПВМ.

Публикуването на линк по никакъв начин не означава, че ПВМ поддържа, популяризира, гарантира, контролира и/или препоръчва съдържанието и/или услугите на Свързаните сайтове, нито носи отговорност за съдържащо се в тях съдържание.

В случай на неспазване на някое от гореспоменатите условия, ПВМ незабавно ще оттегли на съгласието си, дадено на Свързаните сайтове, като последните се задължават да изтрият линка.

б) линкове към други уебсайтове

Към Сайта могат да бъдат включени и други линкове, които да дават възможност на Потребителя да осъществява достъп до други уебсайтове („Свързани уебсайтове).

Наличието на Свързани уебсайтове по никакъв начин не предполага препоръчване, популяризиране, идентификация и/или съответствие от страна на ПВМ относно предоставяните чрез тези Свързани уебсайтове декларации, съдържание и/или услуги. Вследствие на това, ПВМ не носи отговорност за съдържанието и другите условия на Свързаните уебсайтове, поради което Потребителят е единственият, който отговаря за проверката и приемането им при всеки достъп и всяка употреба.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуалната собственост, свързани с дизайна, базите данни, основните компютърни програми (включително изходните кодове), както и различните елементи, съставляващи Сайта (текстове, графики, снимки, видео и звукови записи, цветови комбинации и др.) („Съдържание”), както и структурата, избора и реда на подреждане са собственост на ПВМ, ПВМ Груп или техните лицензодатели.

Използването на Сайта не предполага предоставянето на каквито и да било права върху Сайта или неговото Съдържание.

На Потребителите е строго забранено да възпроизвеждат, трансформират, разпространяват, публично да показват, предоставят, извличат информация и/или под всякаква друга форма и без разрешение да разпространяват или използват Сайта, неговото съдържание и/или логото на ПВМ.

Непозволената употреба на Съдържанието, Сайта и/или логото на ПВМ, както и всички щети от нарушени права за интелектуална собственост на ПВМ и/или ПВМ Груп, могат да доведат до упражняване на съответните правни действия и отговорности.

РАЗДЕЛЕНИЕ

В случай че някоя от клаузите на настоящата Правна информация бъде обявена, изцяло или частично, за нищожна или невалидна, тази нищожност или невалидност ще засегне само въпросната разпоредба или част от нея, без това да засяга приложимостта на останалити разпоредби, и ще се вземе предвид само засегнатата клауза или част от нея. За тази цел само невалидната или недействителната разпоредба на настоящата Правна информация ще бъде изключително невалидна, като никоя друга част или разпоредба от нея няма да бъде нищожна, невалидна, увредена или засегната поради невалидност или недействителност, освен ако това напълно и цялостно не влияе върху Правната информация.