Информация на субекта на данни

ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В съответствие с приложимите Закони за защита на личните данни, Перфети Ван Мелле (наричано по-долу „ПВМ”) Ви информира, че предоставяните на ПВМ лични данни (наричани по-долу „Лични данни) ще бъдатсъбирани и обработвани под контрола наПВМ, в съответствие със следното:

а. цели и законосъобразност на обработката на лични данни

Обработката на Личните данни е необходима за осъществяване на връзка между Вас и ПВМ. За да управлява правилно тези отношения, ПВМ ще обработва Вашите Лични данни, както и специални категории Лични данни, като например данни за здравето, раса или етническия произход, членство в синдикални организации, религиозни убеждения.

Обработката на Личните данни може да се извършва по електронен път или на ръка, въз основа на съвместими и функционални логически критерии за събиране на Личните данни и винаги в съответствие с приложимите Закони за защита на личните данни.

б. обхват на прехвърляне и разпространение на лични данни

Личните данни ще бъдат обработвани само от упълномощен от ПВМ персонал или от трети страни (включително всяко друго дружество от ПВМ Груп), институции или професионалисти, които, като лица, обработващи данни, изпълняват специфични услуги или дейности за обработка, допълващи посочените по-горе цели.

Личните данни няма да бъдат разпространявани по никакъв начин.

в. прехвърляне на лични данни в трети страни

За поддържане на нашите отношения е възможно, също така, да е необходимо някои от личните данни да бъдат прехвърлени в трети страни, където се намират други дружества от групата Перфети Ван Мелле или други партньори на ПВМ.

г. период на съхранение

Личните данни ще се съхраняват, докато са в сила взаимоотношенията между страните, след което Личните данни ще се съхраняват само за периода, който е необходим за спазване на всички правни разпоредби, които могат да наложат на ПВМ задължението да съхранява личните данни за по-дълъг период от време.

д. права на субекта на данни

ПВМ Ви уведомява, че Вие имате право да поискате достъп до, промяна или заличаване на Личните данни, или ограничаване или възражения за обработка, както и право на преносимост на данни или да оттеглите даденото съгласие, като изпратите на ПВМ (на вниманието на служителя, отговарящ за защита на личните данни) писмено съобщение на адрес Перфети Ван Мелле,Република Чехия, град Прага, улица Томичкова 9, 14800 или на следния имейл адрес: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган.